Vzdelávacie centrum BOZP

 

Podľa zákona č.124/2006 o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a prílohy č.2 boli Národným inšpektorátom práce so sídlom v Košiciach vydané dňa 22.6.2007 našej spoločnosti oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.

Pre skupinu 01 -  Číslo oprávnenia: VVZ-0616/07-01.1

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Pre skupinu 07-1 - Číslo oprávnenia: VVZ-0617/07-07.1

Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške

Pre skupinu 07-2 - Číslo oprávnenia:  VVZ-0357/09-07.2

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)

Na základe týchto oprávnení bolo založené Vzdelávacie centrum bezpečnosti práce, ktoré poskytuje poradenstvo a vykoáva školiacu činnosť pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

  

Cieľom firmy PLUM s. r. o. vo vzdelávacom procese je prispieť k bezpečnému pohybu pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Naše viac ako 20 ročné odborné skúsenosti v oblasti práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou sme zužitkovali pri budovaní vzdelávacieho centra bezpečnosti práce.

Absolventi odborných kurzov môžu svoje vedomosti zužitkovať pri stavebných prácach v priemysle, ale aj všade tam, kde nie je možné použitie kolektívnej ochrany. Sú to povolania – maliar natierač, murár, tesár, klampiar, elektrikár, montážnik OK, zamestnanci vodární ale aj záchranárske a hasičské zbory a iné povolania.

Na základe zákona číslo 124/2006Z.z. a NV č. 392/2006Z.z. a vyhlášok 147/2013,  46/2014 a 100/2015 je pri práci vo výške možné použiť pracovné polohovacie systémy, systémy zachytenia pádu a lanové prístupy.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom OOPP je zamestnávateľ povinný:

  • Vypracovať zoznam poskytnutých OOPP
  • Vypracovať posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev
  • Bezplatne poskytnúť zamestnancom OOPP a viesť evidenciu o ich poskytovaní
  • Udržiavať OOPP vo funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie
  • Vypracovať technologický postup

 

Oboznamovať prostredníctvom zodpovednej osoby najmenej 1 x za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané vo výške nad 1,5m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plošiny, z rebríka vo výške nad 5m a pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m.

Obsahom oboznámenia je aj výber a používanie OOPP proti pádu a praktická príprava zamestnanca na jeho správne používanie

Práca musí byť vhodne naplánovaná. Je potrebné zabezpečiť dozor, aby bolo možné zamestnancovi poskytnúť okamžitú pomoc.
Zamestnanec, ktorého sa to týka, musí byť odborne a preukázatelne  vyškolený na predpokladané činnosti, najmä na záchranné postupy.