Predaj a revízie OOPP

Požiadavky na výkon revízie upravujú jednotliví výrobcovia v návodoch na použitie prostriedkov OOPP. Každý prostriedok OOPP sa musí používať v súlade s návodom na použitie. Revízna činnosť je vyžadovaná podľa vyhlášky č. 147/2013Z.z. a STN–EN 365.

Revízie prostriedkov OOPP pre práce vo výškach môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá je preškolená na základe vnútorných predpisov jednotlivých výrobcov, ktorí vydali „Oprávnenie na vykonávanie periodických prehliadok prostriedkov osobného zabezpečenia podľa STN EN 365, ods. 2.1. písmeno m.

Revízne stredisko našej spoločnosti vykonáva periodické prehliadky OOPP proti pádu z výšky od výrobcov:

SINGING ROCK, KONG, LANEX, TIMUS SAFETY, ŽILMONT, SPERIAN, MILLER, TRAKTEL, SAFETIME, PROTEKT, TENDON, GRIVEL, RAVELTIK, ALVE.

 

Dokumentácia potrebná na výkon revízie:

  • záznamová kniha
  • návod na používanie
  • evidenčný list

Odovzdanie prostriedkov v čistom stave (v prípade požiadavky OOPP vyperieme)

Dodacia lehota, podľa množstva prostriedkov, obvykle do 3 pracovných dní.

Všetky revízie s kladným revíznym protokolom majú platnosť 12 mesiacov.

 


Najčastejšie dôvody návrhu na vyradenie OOPP z ďalšieho používania:

  • Mechanické poškodenie
  • Chemické poškodenie
  • Tepelné poškodenie